Организиране, създаване и представяне на фотодокументална изложба "Християнско наследство в Родопите - църкви и манастири"  в Смолян и Солун 

Проект по Програма PHARE ТГС България - Гърция: BG 01.06.07-014

Реализацията на проекта е в продължение на 10 месеца през 2004 г. Средствата за него са осигурени от Програма ФАР на ЕС, Фонд за Малки проекти по транс гранично сътрудничество България – Гърция. Партньор от гръцка страна е Институт за балкански изследвания – Солун. Проектът e насочен към приоритетните области “културни обмени” и “туризъм” на програмата.

Заложените в него цели са:

  1. Подобряване на транс граничното сътрудничество между България и Гърция чрез по-широко осветляване и използване на общото християнско наследство.
  2. Създаване на предпоставки за засилване на ТГС чрез използване на християнския и културен потенциал за развитие на туризма.

За пръв път фокусът на изследователския интерес по темата “Християнско наследство - църкви и манастири” е насочен към цялата територия на Родопите, без оглед на административни и държавни граници. Обхванати са обекти в хронологически рамки от ІV в., когато се появяват първите църкви тук до съвременността. Разкрива се малко познато лице на Родопите като една от древните християнски територии в света, с уникални християнски паметници и устойчиви традиции, досега неизползвани пълноценно като ресурс за развитие на културен туризъм.

Проучвателна дейност и фото заснемане на обекти на българска територия е извършена в рамките на първата част по проекта. Ангажираните с изпълнение на задачата специалисти са изправени пред предизвикателството, че темата не е цялостно разработвана, но има огромен обем публикации на историци, археолози, архитекти, художници и други изследователи, проучвали отделни обекти на християнската култура в Родопите. Същевременно тези обекти се отнасят към широк хронологически обхват, от ІV в. до наши дни и територия от близо 13 хил. кв.км. В резултат на проучената литература и преглед на публичните архивни фондове на територията на Родопите са съставени работни маршрути и са посетени 114 обекта на християнското наследство в българската част на Родопите. Направени са над 3000 теренни снимки, сканирани са 482 снимки, открити при проучванията, репродуцирани са 255 външни архивни снимки. От гръцките партньори е получена информация за обектите на тяхна територия, общо 20 на брой.

Резултатите са въведени в Музейната информационна система на РИМ-Смолян, в база-данни за лесен достъп до тях. Данните се отнасят за общо 263 обекта и съдържат кратка справка и галерия снимки за всеки,  библиография и друга полезна информация. Базата-данни е представена пред различен профил потребителски групи в Дигиталния център, създаден по проекта. Презентациите са показани пред студенти-хуманитаристи от Нов български университет – София, СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, на журналисти и туроператори, на ученици от средните училища по езици и туризъм в гр. Смолян. Натрупаната информацията по темата е полезна начална стъпка за бъдещи изследователски проекти на български и гръцки учени и студенти. Също така проектът е представен през 2006 г. на Франкофонски колоквиум на тема “Социална динамика, наследство, култура и туризъм”, организиран от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Информацията за християнското наследство, обобщена по проекта, е необходим старт за разработване на бъдещи съвместни проекти с практически цели, най-вече в областта на културния туризъм. Пред родопските общини от двете страни на границата е открита възможността за разработване на общи културни маршрути на тема “Християнско наследство”, които да станат част от Югоизточно-европейските културни маршрути, били обект на не една работна среща на най-високо равнища на Балканите. Подобни идеи са дискутирани в рамките на работна среща между АРО-Смолян и “Делта Родопи”, проведена на 7 май 2006 г., която е част от  проект “По следите на Орфей и Демокрит”, финансиран от ЕС. С гръцки партньори са обсъждани идеи за кандидатстване по програма Интеррег ІІІ за издания, посветени на християнски духовни центрове и действащи манастири, в северните поли на Родопите.

За широката публика и с цел взаимно опознаване на хората от двете страни на българо-гръцката граница е създадена фотоизложба с текстове на три езика (български, английски и гръцки), съпроводена с рекламни издания също на три езика. Изложбата представя 76 забележителни обекта на християнската култура в Родопите от българска и гръцка територия. Те са археологически обекти (от ІV до ХІІ в.), църкви и манастири построени или възстановени през ХІХв. и най-новите храмове в Родопите от края на ХХ в.

Началото на християнизацията на Родопите започва след като през 313 г. Медиоланският (Миланският) едикт предоставя свобода на различните вероизповедания в пределите на Римската империя. За покръстител на Родопите се счита прочутият християнски мисионер и епископ на Траянопол, Никита от Ремесиана. Днес само внушителни руини или останки от основи говорят за масовото строителство на християнски храмове в Родопите през първите векове след официалното признаване на християнската религия в Римската империя. Засега са открити и проучени следите от над 30 такива храма, което е видно от приложената в изложбата карта. Специално внимание е отделено на  два от  уникалните паметници в Родопите от този период, които са и най-добре запазени - Червената църква край Перущица и Голямата базилика над Белово. В изложбата са представени и двата ранно християнски обекта от територията на Смолянска община – край с. Гела и в местността Могилата край Смолян. Отразени са и следващите два етапа на усилено строителство на храмове в планината - единият през ІХ-ХІ век, когато се изграждат много християнски църкви и манастири. Най-забележителен паметник от тази епоха и изобщо на  християнската култура в Родопите е манастирът “Св. Богородица Петрицонитиса” край с. Бачково (ХІ в.). Показани са и други интересни за посетителя манастири, изградени по северните склонове на планината. По време на османското владичество почти всички християнски храмове в Родопите се превръщат в руини, но след 1829 г. в пределите на империята се дават права за по-голяма религиозна свобода на различните от официалното вероизповедания. По тази причина най-многобройна е групата на църквите в Родопите, изградени след 30-те години на ХІХ в. Изложбата завършва с най-новите храмове, построени в планината в последните години на ХХ в., благодарение на дарителски средства.

В рамките на проекта фотодокументалната изложба е представена в залите на Исторически музей в Смолян и в Центъра за история на Солун в същия град. В последствие е аранжирана в БАН – Централно фоайе на сградата в София, в Археологически музей в Пловдив, в историческите музеи в  Карлово, Батак и Велинград, в Музейна сбирка „Просветно дело в Средните Родопи” – гр. Златоград.

Май 2006,
Таня МАРЕВА,
ръководител на проекта.