Проекти, на които сме партньори

В проекта на Община Смолян „Момчилова крепост – мит и реалност” археолози и други специалисти от музея участват в проучването и всички дейности, свързани с експертиза от гледна точка социализация и популяризиране на обект „Средновековна крепост край с. Градът, Смолянско” (изградена през VІ-VІІ в., следващ период на битуване ХІІ-ХІV в., за нея има предположения, че е идентична с известната от средновековните източници крепост Повисд). Разкопките са реализирани през Археологическо лято - 2008. С подкрепата на Община Смолян, на Фондация „България завинаги” и Сдружение „Съхрани българското”-клуб Смолян, проучванията са продължени и през следващите години.

Община Чепеларе изпълни проекта “Античният път през Родопите - път към бъдещето за общините Чепеларе и Авдира” (за социализация и популяризиране на античен път от І-ІІ в.сл.Хр., пресичащ от север на юг Родопите, за да свърже главния град на провинция Тракия Филипопол с основната римска пътна артерия Вия Егнатия и древногръцките градове Филипи и Абдера и на антично светилище от ІІІ-ІІ в.пр.Хр. в м. Заград). Специалисти от РИМ-Смолян, взеха участие в подготовката и провеждането на работни срещи и научна конференция и последвало издание на дискутираните теми; в обучението на ангажираните към проекта лица за разкопки и за обслужване на новосъздадените туристически дестинации.

В рамките на проекта на Община Рудозем "Развитие на културния туризъм и човешките ресурси в Рудозем и Ксанти" (за проучване и социализация на антично светилище на вр. Циганско градище на граничната бразда между България и Гърция, функционирало от ІV в.пр.Хр. до ІV в.сл.Хр. и на средновековната крепост, разположена над съвременния град Рудозем, за която се предполага, че е споменаваната в средновековните източници крепост Козник) специалистите от музея участваха в процесите на реставрация и консервация и в научна конференция, посветена на миналото на Рудоземска община. Последващ резултат от реализацията на проекта и част от устойчивото му развитие е издаването на сборника от научната конференция „Рудозем и околностите му. Археология, етнография и история”.

Регионален исторически музей “Стою Шишков”- Смолян е партньор по проект „Формиране на гражданско общество в областта на културата: културата като ресурс за местно развитие”, финансиран от Обединението за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust), реализиран през 2008-2009 г. Проектът акцентира върху формиране и активизиране на гражданското поведение в сферата на културата, подпомагане сдружаването на граждани с общи интереси в областта на културата за подобряване качеството на живот, създаване на местни клубове за разработване на проектни предложения, свързани с развитието на местни културни ресурси. В рамките на проекта е създадена изложбата „Дом в Родопите”, която е показана в музеите в Смолян, Пловдив, Стара Загора и Русе.

„Празникът на св.св. Кирил и Методий: от националното към европейското духовно пространство. История, тенденции, перспективи” е дългосрочен проект на Институт за фолклор при БАН, защитен пред Фонд за научни изследвания при МОН, чието реализиране е започнало през 2009 г. В рамките на проекта специалистите на Регионален исторически музей „Стой Шишков” – Смолян, проучват празника на терена на Смолянска област с фокус върху три селища, в които има училища с патрон „Св.св. Кирил и Методий” (Смолян, с. Момчиловци, Смолянска община и с. Върбина, Маданска община), също и в гр. Солун, Гърция – родно място на Светите Равноапостоли и просветители за българския и славянските народи, обявени за духовни покровители на Европа от папа Йоан Павел ІІ (1980 г.). Целта е при проучването да бъдат регистрирани съвременните измерения на празника на Св. св. Кирил и Методий и на 24 май – Ден на българската култура и на славянската писменост, един от фундаменталните символи на българската национална идентичност в национална, транснационална и европейска перспектива. Празникът се разглежда като част от динамичен процес на конструиране на национални и над-национални символи, история и идентичност. Последваща дейност за музейните специалисти от Смолян в рамките на проекта е създаване на изложба по темата и участие в научен форум по проектната тема.

Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян е партньор на проект „Мънистените накити – традиции и съвременност” на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”. Проектът се финансира от Фондация “Работилница за граждански инициативи” и  Фондация „Америка за България” по програма „Живо наследство” 2010. Целта на проектното предложение е съхранение и популяризиране чрез съвременни технологии на характерното за Родопите занятие -  изработване на мънистени накити. В рамките на проекта се организира ателие, в което се обучават ученици, студенти и млади хора с увреждания от града. Участниците ще имат възможност да покажат изработените от тях накити в аранжирана временна изложба „Мънистените накити – традиции и съвременност” в експозиционните зали на музея през месец октомври 2010 г. В рамките на проекта е предвидено издаване на рекламна листовка и брошура, представяща традицията за направа на мънистени накити и тяхното място в местната традиционна култура. Също така заснеме и тиражиране на образователен филм „Как се правят мънистени накити” за процеса на работа в ателието и техниките за изработване на мънистените накити.