Проекти, на които сме подкрепяща организация

Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, е активен участник във форум-процеса осъществен в рамките на проект „Обществен форум „Родопа – гласът на времето” (Културно-историческото наследство – фактор за устойчивото развитие на региона Смолян – Златоград), реализиран през 2005-2006 г. от общините Смолян и Златоград с подкрепата на Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество чрез Фондация за реформа на местното самоуправление и Национален фонд „Култура”.  
Обща цел на проекта е  да стимулира ефективен и резултатен процес на консултиране на междуобщинско и регионално ниво с цел създаване и прилагане на културното наследство като инструмент за устойчиво регионално развитие”. Конкретни цели са насочени към разработване на методика, в основата на която стои разнообразието на дейности във форум процеса за:

  1. Насърчаване на ефективен диалог между академичните среди (история, археология, етнография и др.) и заинтересованите среди в областта на местния туризъм и бизнеса; подпомагане на сътрудничеството между бизнес и наука с цел социализация на културните паметници с помощта на прозрачни и хармонични процедури;  
  2. Дискусия относно междуобщински инициативи и координация;
  3. Развиване на ефективни модели за устойчиво управление и социализация на културното наследство на регионално ниво;
  4. Промоция, създаване и координация във времето за осъществяване на партньорски проекти, развиване на добавена стойност на местния туристически продукт, базиран на културното наследство.

В реализирането на проекта са постигнати конкретни резултати, сред които особено значими са изграждане на ефективни модели за устойчиво управление и социализация на културното наследство в регионите и приемане на обща политика. Постигнато е също инвентиране на ресурси за осигуряване на устойчивост и дългосрочно изпълнение на общата политика;  добавена стойност и промоция на атрактивни продукти на културното наследство: етнография, традиции, фолклор, ритуали, местна кухня и др.; изграждане на местен капацитет и разработване на общи проектни идеи. На 20 юли 2007 г. е проведена заключителна среща за участниците във форум процеса, а само два месеца по-късно стартира програма ФАР-ТГС България – Гърция “Насърчаване на културните, туристическите и човешките ресурси в трансграничния регион”, в рамките на която редица обекти, включени в инвентарния списък на наследството, разработен по време на форум-процеса, са основа за реализирани проекти за социализация и популяризация на археологическо наследство до ХІV век.

За изпълнението на проекта на Община Златоград “По пътя на траките” по Програма ФАР - ТГС България - Гърция “Насърчаване на културните, туристическите и човешките ресурси в трансграничния регион” (за тракийска крепост, продължила съществуването си до средновековието) е сключен договор с Регионален исторически музей - Смолян, за провеждане на археологическите разкопки на обекта. Разкопките са реализирани през Археологическо лято - 2008.

Специалисти-археолози от Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян, са привлечени за проучванията в рамките на проект „Археологическо разкриване, консервиране и представяне на тракийска крепост „Градище” и средновековна базилика край с. Гела, Западни Родопи, България”. Проектът се изпълнява от Фондация „Развитие на индустриалното, културно и природно наследство” – с. Гела, област Смолян в партньорство с Община Смолян, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Разкопките се реализират през Археологическо лято – 2010.